Gradiva

  • Namen sekundarne študije Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi pri merjenju spretnosti PIAAC v Sloveniji je bil bolje razumeti delovno aktivne prebivalce, ki so izkazali nižje dosežke pri spretnostih za obdelavo in procesiranje informacij, kot jih je merila raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC. Mednarodne primerjave podatkov so izpostavile, da je ta skupina odraslih v Sloveniji številčnejša kot povprečno v večini drugih evropskih držav in hkrati tudi številčnejša glede na povprečje OECD. Podatki kažejo na zaskrbljujoče stanje razvojnih moči države Slovenije, z drugo besedo, njenega človeškega kapitala.
Preberite več

V osrednjem delu študije je izčrpno poročilo o treh področjih analiz, ki jih je zajela, za konec pa so navedene skupne ugotovitve in predlogi. To raziskovalno poročilo je bilo kot posebna naloga financirano iz nacionalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V študiji so podrobneje predstavljeni:

  • posebnosti skupine delovno aktivnih prebivalcev glede na regijo, tip naselja, družinske razmere, migrantski položaj in splošno zdravje;
  • delovno sodelovanje z zornega kota dosežkov pri spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih;
  • udeležba v izobraževalnih aktivnostih in priložnosti za izobraževanje v delovnih okoljih. 

Splošni sklepi, ki izhajajo iz mednarodnih podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC, dokazujejo statistično pomembno povezanost med razvitostjo spretnosti in splošno blaginjo, zaposlenostjo in na primer višino zaslužka. Bolj razvite so spretnosti, večja verjetnost je, da bodo delovno aktivni prebivalci imeli delo, boljši zaslužek in da bodo bolj udeleženi v družbenem življenju.

  • Konec leta 2018 smo na ACS izdali znanstveno monografijo Spretnosti odraslih, ki jo je uredila dr. Petra Javrh. 14 raznorodnih člankov prinaša nov in poglobljen razmislek o rezultatih raziskave, ki so jih člani raziskovale skupine PIAAC predstavili v tematskih študijah. K sodelovanju pri pripravi publikacije smo povabili tudi nekatere druge avtorje, ki so o rezultatih raziskave razmišljali iz čisto novih zornih kotov. Monografsko publikacijo sta recenzijsko ovrednotili dr. Nives Ličen in dr. Katarina Popović. V Knjižnici ACS je na voljo tiskana različica, elektronska pa je dostopna v digitalni bralnici.

  • Raziskava spretnosti odraslih – Metodologija in rezultati na kratko [.pdf]

20. andragoški kolokvij: Strokovni posvet o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji