Več o inštrumentu

Metodologija za testiranje spretnosti odraslih lahko postane učinkovito orodje za številne inštitucije in službe, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem, razvojem kadrov ter zaposlovanjem. Koristi vidimo pri naslednjih potencialnih uporabnikih:

 • zavodih za zaposlovanje – za ocenjevanje spretnosti in izobraževalnih potreb brezposelnih,
 • delodajalcih – za ocenjevanje potreb po usposabljanju zaposlenih,
 • izobraževalnih ustanovah, ki izpeljujejo programe pismenosti odraslih in želijo pridobiti podatke o primanjkljajih v spretnostih pri odraslih udeležencih ter evalvirati učinke izobraževanja glede na nacionalne in mednarodne kazalnike,
 • drugih izobraževalnih ustanovah, kot so npr. univerze, srednje šole, centri za usposabljanje, ki lahko spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti uporabijo kot diagnostično orodje za ugotavljanje primanjkljajev v spretnostih pri dijakih in študentih ob udeležbi v izobraževanju,
 • vladnih službah, ki potrebujejo podatke o izobraževalnih potrebah ciljnih skupin, kot so na primer brezposelne osebe in osebe iz drugih ranljivih skupin,
 • javnih ali zasebnih podjetjih, katerim lahko rezultati preizkusa omogočijo ugotoviti primanjkljaje v spretnostih pri zaposlenih in njihove izobraževalne potrebe,
 • raziskovalcih – ki bi želeli opraviti analize za posamezne izbrane manjše ciljne skupine in primerjati podatke z nacionalnimi ali mednarodnimi podatki,
 • izvajalcih izobraževanj in usposabljanj – ki bi želeli evalvirati učinke usposabljanja ali pa bi orodje uporabljali za diagnostične namene pred vstopom v usposabljanje za ocenjevanje izobraževalnih potreb na različnih ravneh izobraževanja in usposabljanja,
 • odraslih različnih starosti – ki se želijo ponovno vpisati v izobraževanje in usposabljanje oziroma želijo preveriti usposobljenost za delo, ali pa preprosto želijo preveriti, v kolikšni meri so se njihove zmožnosti spremenile.

Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti omogoča individualne rezultate, ki so povezani z merjenjem besedilnih spretnosti, matematičnih spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Vsebuje tudi nekognitivne kazalnike uporabe spretnosti, poklicnih interesov in namer, osebne blaginje in zdravja ter vedenjskih kompetenc.

Primeren je za odrasle vseh starosti in je na voljo le v računalniško podprtem formatu. Opravljati ga je mogoče na katerem koli računalniku, tudi na domačih, ki imajo omogočen dostop do spleta in izpolnjujejo sistemske zahteve. Uporabniki prejmejo avtorizacijsko številko, ki jo morajo vnesti, da lahko začnejo preizkus.

Poglavitni elementi spletnega vprašalnika Ocenjevanje spretnosti:

Osnovni vprašalnik o uporabniku
Kratek vprašalnik o družbenem ozadju z devetimi vprašanji o demografskih značilnostih, družbenem in jezikovnem ozadju, izobrazbi in zaposlitvenem statusu.
Ocenjevanje kognitivnih spretnosti
Merjenje besedilnih in matematičnih spretnosti, bralnih komponent in reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v spletnem vprašalniku Ocenjevanje spretnosti temelji na teoretskem ogrodju, uporabljenem v raziskavi OECD o spretnostih odraslih (PIAAC). Ocenjevanje besedilnih in matematičnih spretnosti obsega kombinacijo nalog iz raziskave PIAAC in novih nalog, razvitih za spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti. Ocenjevanje bralnih komponent in reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih obsega le naloge iz raziskave PIAAC.

 • Besedilne spretnosti
  Besedilne spretnosti so v spletnem vprašalniku Ocenjevanje spretnosti opredeljene kot razumevanje, uporabljanje, vrednotenje in angažiranje z besedili z namenom vključevanja v družbo, doseganja lastnih ciljev ter razvijanja lastnega znanja in zmožnosti.
 • Matematične spretnosti
  Matematične spretnosti so v spletnem vprašalniku Ocenjevanje spretnosti opredeljene kot zmožnost dostopanja, uporabljanja, interpretacije ter posredovanja matematičnih informacij in zamisli z namenom obvladovanja matematičnih zahtev ter angažiranja z njimi v različnih življenjskih situacijah. Uporabniki odgovarjajo na 20 vprašanj, razdeljenih na dva sklopa.
 • Bralne komponente
  Da bi pridobili podrobnejše podatke o odraslih z nižjimi besedilnimi spretnostmi, je pri njihovem ocenjevanju po potrebi dodan modul za ugotavljanje spretnosti ‘bralnih komponent’. Bralne komponente so temelj besedilnih spretnosti. Temeljne bralne komponente, potrebne za učinkovito branje, so dekodiranje, prepoznavanje besed, obseg besedišča in hitrost branja. Ta modul pomaga ločevati med uporabniki, ki jim primanjkuje temeljnih bralnih spretnosti, ter uporabniki, ki obvladajo tehniko branja, vendar niso spretni pri razumevanju.
 • Reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih
  Reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih se nanaša na zmožnost uporabe tehnologije pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog. Ne gre za merilo ‘računalniške pismenosti’, temveč za zmožnost delovanja v digitalnem okolju z namenom reševanja problemov, s kakršnimi se odrasli kot uporabniki digitalne tehnologije srečujejo vsak dan.
Nekognitivni moduli (izbirno)
Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti vsebuje tudi nekognitivne module, ki posameznikom ali organizacijam omogočajo pridobivanje podatkov o uporabi spretnosti pri delu ali v vsakdanjem življenju, poklicnih interesov uporabnikov ter pridobivanje podatkov o njihovi osebni blaginji in zdravju. Pri nekognitivnih modulih se ocenjujejo različni dejavniki, ki lahko neposredno vplivajo na usposabljanje in uspeh na delovnem mestu. Ti moduli so:

 • Uporaba spretnosti
  Modul o uporabi spretnosti s pomočjo vprašanj iz raziskave PIAAC meri določene spretnosti, ki jih odrasli uporabljajo pri delu in vsakdanjem življenju in omogočajo razvoj spretnosti ter spopadanje z izzivi. Vprašanja v tem modulu so usmerjena predvsem v spretnosti, povezane z branjem, pisanjem, uporabo matematičnih informacij in zamisli ter informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).
 • Poklicni interesi in namere
  Modul meri uporabnikovo nagnjenost k izbiri različnih poklicnih dejavnosti in delovnih okolij pa tudi stopnjo njegove pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in usposabljanja, povezano z zaposlitvijo in z razvojem kariere.
 • Osebna blaginja in zdravje
  Modul preverja glavne komponente uporabnikove osebne blaginje in zdravja: zadovoljstvo z življenjem, prijetna in neprijetna občutja ter kazalnike lastne ocene zdravja in blaginje.
 • Vedenjske kompetence
  Modul meri izbrane osebnostne lastnosti glede na njihovo ustreznost in uporabnost za akademsko in delovno usposobljenost ter uspešnost.