Ocenjevanje spretnosti,
spletni vprašalnik

Izobraževalni film

Sporazumevanje v tujih jezikih
in jezikovne zmožnosti

Izobraževalni film

Digitalna pismenost

Izobraževalni filmi

Zbirki Na poti do življenjske uspešnosti
in Z igro do pismenosti

Monografija

Spretnosti odraslih

Samoiniciativnost in podjetnost

Izobraževalni film

Sporazumevanje v

maternem jeziku

Izobraževalni film

Matematična kompetenca

in osnovne kompetence

v znanosti in tehnologiji

Izobraževalni film

Učenje učenja

Izobraževalni film

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«.

Ne spreglejte

Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti

Knjižica z opisniki o sposobnostih podajanja in sprejemanja informacij v različnih jezikih, medkulturnega razumevanja in uporabe tujega jezika. Knjižico najdete tukaj.

Knjižice z opisniki temeljnih zmožnosti

Kratki opisi delov temeljnih zmožnosti in njihove praktične uporabnosti v vsakdanjem življenju.

Preberite več >>

 

Samoiniciativnost in podjetnost – zvočnica

Didaktični zvočni učni pripomoček pri učenju izobrazbeno prikrajšanih odraslih.

Zvočnico najdete tukaj.

 

Obrazi pismenosti

Monografija, ki združuje številna spoznanja o razvoju pismenosti odraslih s področja različnih strok.

Monografijo najdete tukaj.

Temeljne zmožnosti odraslih

Predstavitev temeljnih podatkov o razvoju pismenosti v Sloveniji in pomenu temeljnih zmožnosti.

Preberite več >>

Raziskava spretnosti odraslih

V publikaciji najdete pregledno in strnjeno opisano ter predstavljeno metodologijo in rezultate raziskave.

Preberite več >>