Profesionalizacija v programih opismenjevanja in v temeljnem izobraževanju – Temeljni moduli za usposabljanje učiteljev

(TRAIN – Profesionalisation of Literacy and Basic Education – Basic Modules for Teacher Training)

S projektom TRAIN smo preučevali položaj normativne urejenosti opismenjevanja odraslih, strokovne usposobljenosti in ponudbe izobraževanja za učitelje v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja. V obliki zbornika je bil predstavljen položaj enajstih držav Evropske skupnosti, razen sodelujočih pri projektu še: Nizozemske, Belgije, Avstrije, Združenega kraljestva (Anglija, Wells, Škotska) in Lihtenštajna.

Osrednja naloga, ki so si jo zastavile sodelujoče članice, je bila priprava mednarodnega temeljnega usposabljanja za učitelje v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja. Vsaka država je pripravila po en modul, skupaj pet, in sicer:

  • Socialni marketing in spodbujanje udeležbe v programih opismenjevanja;
  • Kako se učijo odrasli v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja?;
  • Projektno učenje v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja;
  • Samostojno učenje in IKT spretnosti v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja odraslih;
  • Svetovanje pri učenju v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja.

Vsaka država je izpeljala po en modul in opravila evalvacijo. Na podlagi tega je pripravila tudi program modula in priročnik za izpeljavo modula.

Projekt se je končal z mednarodno konferenco o opismenjevanju odraslih, s posebnim poudarkom na vlogi učitelja v tem procesu, 2. septembra 2008 v Bonu.

Druge naloge v projektu so bile povezane z diseminacijo projektnih rezultatov in predstavljanjem njegove vsebine v okolju. V ta namen je bila oblikovana spletna stran projekta, ob sestankih pa so bila izpeljana tudi odprta srečanja v Sloveniji in Švici, kamor je bila povabljena zainteresirana strokovna javnost.

Naloge projekta

Projektne vsebine so bile tesno povezane oz. izražene z nalogami projekta. Ob vsaki večji nalogi se je skupina sestala v eni od sodelujočih držav. Po načrtu projekta so bila izpeljana tri srečanja, in sicer prvo, ustanovitveno v Sloveniji, v Ljubljani decembra 2006, namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju partnerjev in usklajevanju pričakovanj, povezanih s cilji in namenom projekta ter konkretizaciji projektnih nalog.

Drugi, izredni sestanek je potekal v Švici v Zurichu maja 2007. Sestanek je finančno omogočila SVEB. Posvečen je bil usklajevanju poročil o položaju pismenosti in usposabljanja učiteljev, oblikovanju vprašalnika o kompetencah učiteljev v programih opismenjevanja in načrtovanju novih nalog.

Tretji sestanek je bil v Waterfordu na Irskem v oktobru 2007. Tam je bilo govora o rezultatih, pridobljenih z vprašalnikom o kompetencah učiteljev v programih opismenjevanja, in predstavljeni so bili osnutki petih modulov.

Aprila 2008 je sestanek potekal v Lionu v Franciji, zadnji pa vzporedno s konferenco v Bonu v oktobru 2008. Lionski sestanek je bil namenjen predstavitvi rezultatov evalvacije ob vpeljevanju modulov ter načrtovanju priročnika in konference.

Prevladujoča komunikacija med partnerji projekta je sicer potekala po elektronski pošti, vendar pa je bilo na srečanjih ugotovljeno, da so skupni sestanki odlična priložnost za izmenjavo in usklajevanje različnih pogledov in razumevanj pojavov. Hkrati s tem dobijo države in ustanove, ki posamezno državo zastopajo, lepo priložnost, da se celoviteje predstavijo drugim partnericam. Ugotovljeno je bilo tudi, da se sodelovanje med partnerji občutno poveča neposredno pred in takoj po sestanku, skladno s tem pa se krepi tudi intenzivnost dela na projektu.

Rezultati projekta
  • Poročilo o položaju pismenosti odraslih in usposobljenosti učiteljev, ki poučujejo v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja, ki je bil pripravljen v angleškem jeziku, povzetki pa tudi v nacionalnem jeziku vseh sodelujočih držav.
  • Pripravljen je bil tudi vprašalnik o kompetencah učiteljev v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja, na katerega je v vsaki državi odgovorilo vsaj 15 strokovnjakov s področja pismenosti. Rezultati so bili obdelani, koordinator projekta pa je opravil tudi primerjavo rezultatov po državah.
  • Pripravljeni so bili programski osnutki vseh petih modulov, ki vsebujejo namen, cilje, vsebino modulov, učne metode, pripomočke in vire, uporabljene v pripravi.
  • Vzpostavljena je bila spletna stran projekta, ki širšim uporabnikom predstavlja projekt, omogoča interakcijo, na voljo pa so tudi posamezni izdelki in rezultati projekta.
  • V Vestniku na spletnih straneh so bile objavljene novice o pomembnejših dogodkih, povezanih s projektom.

Več o projektu lahko preberete tukaj.

Osebna izkaznica projekta
Časovni okvir: oktober 2006 – oktober 2008
Program: Socrates, Grundtvig 1 (G1)
Koordinator: Nemški inštitut za izobraževanje odraslih (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – DIE)
Partnerske države: Ciper (Ciperska zveza za izobraževanje odraslih ΣYNΔEΣMOΣ EKPEDEFSIS ENHLIKΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – CAEA), Francija (Agence nationale de lutte contre l’illetrisme – ANLCI), Irska (Waterford Institute of Technology – WIT) in Slovenija (Andragoski center Republike Slovenije – ACS).
Pridružena partnerica: Švica (Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB)
Koordinatorica projekta za Slovenijo: Natalija Žalec, MAEd(UK)
Sodelavci projekta na ACS: mag. Estera Možina