Programi za odrasle

Na podlagi izsledkov raziskovanj pismenosti odraslih v Sloveniji smo na Andragoškem centru Slovenije pripravili vrsto programov, namenjenih razvoju pismenosti odraslih. Odraslim ponujamo številne javno veljavne programe in splošne izobraževalne programe. V izobraževalne programe odrasle napotimo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Programi so za udeležence brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Odrasli se lahko vključijo v naslednje izobraževalne programe:

Javno veljavni programi

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)

 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja je javnoveljavni program, namenjen odraslim, pretežno prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih zmožnosti in novih znanj za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje osebnega dopolnilnega dela ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Največji poudarek je na obvladovanju temeljne zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost, nekoliko manj izrazito pa se v programu krepijo tudi sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost), digitalna pismenost in matematične zmožnosti

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)

Temeljni namen javnoveljavnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak je omogočiti odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč pri socialnem vključevanju, večjo samostojnost pri dostopu do storitev in dobrin ter s tem višjo kakovost življenja.

V posodobljenem programu Moj korak smo se naslonili na temeljne zmožnosti: socialne in državljanske zmožnosti ter kulturno zavest in izražanje. V program so vključene še: sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost), učenje učenja in digitalna pismenost.

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU-MI)

Javnoveljavni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe je namenjen manj izobraženim odraslim, ki želijo pridobiti oziroma obnoviti znanja in spretnosti, da bi se lahko vključili v nadaljnje formalno in tudi neformalno izobraževanje. Obnovitev in pridobitev spretnosti in znanja za lažje obvladovanje učne snovi namreč poveča možnosti za uspešen zaključek šolanja in udeležbo odraslega v vseživljenjskem učenju.

V posodobljenemu programu Most do izobrazbe smo se naslonili na temeljne zmožnosti: učenje učenja, digitalna pismenost ter socialne in državljanske zmožnosti. V program so vključene še: matematične zmožnosti, sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost) in sporazumevanje v tujih jezikih ter jezikovne zmožnosti.

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto (UŽU-DM)

Javnoveljavni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto je namenjen manj izobraženim zaposlenim odraslim, ki želijo pridobiti oziroma obnoviti znanja in spretnosti, izboljšati temeljno usposobljenost za delo, ohraniti staro ali poiskati novo zaposlitev ter pridobiti izobrazbo ali poklic. Skupno jim je to, da imajo praviloma nižjo stopnjo izobrazbe. Delodajalci jih praviloma ne spodbujajo k učenju, prav tako tudi sami niso motivirani za učenje, saj nimajo primernih informacij in priložnosti niti zaupanja v izobraževanje kot sredstvo, ki bi lahko zboljšalo njihov poklicni položaj in njihovo prihodnost. V okviru programa razvijamo znanje in spretnosti pri manj izobraženih in manj usposobljenih zaposlenih, ki so ključnega pomena za njihovo zaposljivost, za prilagajanje na tehnološke in organizacijske spremembe, nadaljni poklicni razvoj in izobraževanje/učenje. Raven znanja in spretnosti, ki jih odrasli pridobijo programu UŽU – MD je primerljiva s Slovenskim okvirjem kvalifikacij (SOK).

Cilji programa zajemajo razvijanje temeljnih zmožnosti na naslednjih področjih: učenje učenja, samoiniciativnost in podjetnost, digitalna pismenost, matematične zmožnosti ter zmožnosti v znanosti in tehnologiji, sporazumevanje v slovenskem jeziku (jedrna pismenost), sporazumevanje v tujem jeziku ter socialne in državljanske zmožnosti.

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS)

Temeljni namen javnoveljavnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj je dvigniti raven pismenosti in temeljnih zmožnosti vseh družinskih članov, še posebej staršev in skrbnikov, ki imajo otroke v začetnih razredih osnovne šole. S programom jih želimo opremiti za lastno učenje in za pomoč otrokom v začetnih obdobjih opismenjevanja. Dolgoročnejši namen je zmanjšanje negativnih učinkov medgeneracijskega prenosa nizkih ravni pismenosti v družinah, ki so jih v Sloveniji potrdile številne raziskave otrok, mladine in odraslih, predvsem v družinah iz različnih ranljivih skupin odraslih, kamor potencialno uvrščamo tudi starše z doseženimi nižjimi ravnmi izobrazbe.

Program se osredotoča na temeljni zmožnosti učenje učenja in sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost), starši pa v programu delno razvijajo tudi matematično pismenost, digitalno pismenost, sporazumevanje v tujem jeziku. Raven znanja in spretnosti, ki jih odrasli pridobijo v programu UŽU – BIPS je primerljiva s Slovenskim okvirjem kvalifikacij (SOK).

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU)

Javnoveljavni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem oblikujejo starejši odrasli, praviloma neaktivni na trgu dela ali pa tik pred upokojitvijo, ki si želijo pridobiti znanje in spretnosti za aktivno in polno sodelovanje v življenju skupnosti. Prednostno je program namenjen odraslih z manj leti šolanja, ki zaradi razpada socialnih mrež ne vzdržujejo potrebnega znanja in spretnosti, kar jim zmanjšuje možnosti enakovrednega vključevanja v okolje. Prav tako je prisotno pozabljanje že naučenih znanj in spretnosti, ali pa niso imeli mnogo priložnosti za organizirano učenje in izobraževanje v preteklosti. 

V programu UŽU – RŽU so zato največji poudarki na obvladovanju socialnih in državljanskih zmožnosti, digitalne pismenosti in učenju učenja. Nekoliko manj izrazito se v programu krepijo sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost) ter kulturna zavest in izražanje.

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Digitalna pismenost za odrasle (DPO)

Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle je namenjen celostnemu razvijanju temeljne zmožnosti digitalna pismenost, da bi se posameznik lahko znašel in samostojno deloval v digitalnem svetu. Program DPO odrasle nauči preživetvenih strategij v digitalnem svetu, predvsem jih nauči osnove uporabe, da bodo lahko naprej samostojno raziskovali, se samostojno učili za delovanje v vsakdanjem življenju, pri delu in sporazumevanju z drugimi, v digitalni pokrajini. Pri tem digitalno pismen posameznik pozna in je zmožen samozavestne in kritične uporabe različnih digitalnih aparatur in pripomočkov, razume zakonitosti digitalnega socialnega okolja in se znajde v njem. Odrasli se v programu naučijo uporabe digitalnih tehnologij, komunikacijskih orodij in omrežij za pridobivanje in kritično vrednotenje informacij, sporazumevanje z drugimi in izvajanje praktičnih nalog. Splošni cilj programa je spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega npr. delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.

Program zato obsega tudi krepitev temeljne zmožnosti učenje učenja, krepijo pa se tudi temeljne (osnovne) spretnosti branja, pisanja in računanja.

Obseg: 100 urni program, 20 ur odprti del

Neformalni programi

Program Projektno učenje mlajših odraslih je namenjen ranljivi skupini mlajših odraslih (med 15 in 26 let), ki zgodaj opustijo šolanje ali pa si niso pridobili ustrezne izobrazbe, ki bi jim omogočala zaposlitev, in jim zaradi tega preti dolgotrajna brezposelnost. PUM-O udeležencem omogoča, da si postavijo karierne cilje na podlagi kariernega načrta ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za trg dela. Delo oz. zaposlitev je namreč predpogoj za posameznikovo ekonomsko samostojnost in jedro človekove povezanosti z družbo. Poudarek je na pridobivanju znanja in kompetenc, ki mladim omogočajo trajnostno zaposljivost, in v tem duhu ni usmerjen zgolj na usposabljanje za kratkoročne zaposlitve, temveč na izboljševanje udeleženčevih ključnih in poklicnih kompetenc, ki se dolgoročno izražajo v samoiniciativnosti in podjetnosti udeleženca na različnih življenjskih področjih.

Več o programu

Branje za znanje in branje za zabavo (UŽU – BZZ)

Branje za znanje in branje za zabavo (UŽU – BZZ) je neformalni program, namenjen predvsem staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok (predvidoma od starosti 4 do 6 let), ki želijo pridobiti znanja in spretnosti spodbujanja pismenosti in bralne kulture pri otrocih, spoznajo različne oblike aktivnega preživljanja prostega časa, primerno otroško literaturo, se družijo z otroki ter skupaj spoznavajo vrednoto branja in učenja in si podarijo neprecenljivi košček svojega časa.

Delo poteka v obliki srečanj, ki se jih udeležujejo starši oziroma stari starši in otroci. Program traja 20 do 24 ur oziroma 10 do 12 srečanj, ki se izvedejo vsakih štirinajst dni. Delo poteka v obliki prijetnih in motivacijskih učnih načinov – projektno učenje, delavnice, delo z litaraturo in samostojno delo, diskusije…

Več o programu

Knjige so zame

Program je namenjen vsem odraslim, ki so motivirani in si želijo v vzdušju enakopravnosti, sprejetosti in spoštovanja brati in razpravljati o raznovrstnih domačih in svetovnih umetnostnih besedilih. V demokratičnem dialogu, ki presega spolne, rasne, kulturne in socialne neenakosti, udeleženci razvijajo ‘kulturno inteligenco’, izboljšujejo bralne veščine in odkrivajo nove priložnosti za učenje in osebni razvoj. V program se lahko vključijo predvsem tisti odrasli, ki redko ali nikoli ne berejo umetnostnih besedil, zaradi njihovega socialnega in družbenega položaja pa nimajo dostopa do izobraževalnih in kulturnih dobrin.

Osnovni cilj programa je prek dialoškega učenja, branja in govornega dejanja, popeljati odrasle udeležence programa od točke, ko ne berejo knjig, do točke, ko jim postane branje literature užţitek, veselje in potreba. Na ta način razvijejo tudi kognitivno, etično, estetsko in čustveno razumevanje.

Obseg: Program traja najmanj 20 in največ 25 ur, in sicer enkrat tedensko od dve do tri šolske ure oz. srečanja potekajo tri mesece.

Več o programu