PIAAC – Raziskava spretnosti odraslih

Raziskava PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) je največja mednarodna raziskava o stanju in uporabi spretnosti odraslih med 16. in 65. letom v zgodovini, v celoti pa je do sedaj v dveh krogih v njej sodelovalo več kot 200.000 odraslih iz 33 držav sveta, večinoma članic OECD (v 2016 se je začel tretji krog). Umešča se v kontekst uresničevanja Strategije o kompetencah za delo (OECD Skills Strategy), ki jo je Svet ministrov OECD (MCM) sprejel maja 2012. Potekala je pod vodstvom mednarodnega konzorcija PIAAC, v katerem je sodelovalo 8 različnih mednarodnih organizacij, koordinirala pa ga je služba za testiranje v izobraževanju iz Princetona v ZDA (ETS – Educational Testing Service).

V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami neposredno meri razvitost spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, odrasli opravljajo v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala, »na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo« in »koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci« ali »kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali« pa tudi, »kakšen je uspeh izobraževalnega sistema« v primerjavi s potrebami trga dela.

Zaradi obsežnega in kompleksnega inštrumentarija omogoča direktno merjenje in posredne analize spretnosti na treh področjih:

  • reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih,
  • besedilne spretnosti in
  • matematične spretnosti.

Ta tri področja so osnova za uspešno za procesiranje informacij v današnjem času. Kompleksen inštrumentarij omogoča tudi posredno analizo rabe kognitivnih spretnosti, interakcij in socialnih veščin, uporabo telesnih zmožnosti in veščin učenja.

Raziskava je zamišljena kot ponavljajoča se raziskava (5-10 let) in omogoča primerjavo spretnosti in kompetenc med državami ter meri njihovo spreminjanje v posameznih časovnih obdobjih.

V Sloveniji, ki se je vključila v drugi krog raziskave v okviru projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od leta 2013 do 2015, je bilo v neposredno testiranje izbranih kompetenc vključenih 5165 odraslih iz vseh regij v starosti od 16 do 65 let.

Raziskava PIAAC v Sloveniji je bila le en del projekta, drugi del v Sloveniji pa obsega študije in analitično aplikativne rezultate, na primer priporočila za načrtovalce politik, nove modele. Za Slovenijo je torej projekt nacionalnega pomena, rezultati raziskave PIAAC pa pomembni za načrtovanje prihodnjih politik na različnih področjih.