Življenjske spretnosti odraslih v Evropi

(LSE – Life Skills for Europe)

V okviru projekta LSE zbiramo, primerjamo in nadalje razvijamo izobraževalne pristope za razvoj življenjskih spretnosti (gre za celovitejše pristope k razvoju temeljnih zmožnosti). Raziskujemo in omogočili bomo orodja in priporočila za razvoj življenjskih spretnosti pri izbranih ranljivih skupinah odraslih. Razvijali bomo prenosljive modele in module za razvoj življenjskih spretnosti v EU. Pripravili bomo konkretne predloge glede razvoja in implementacije strategije razvoja življenjskih spretnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ob tem bo pripravljeno tudi orodje za načrtovalce politik na različnih ravneh od regionalne do evropske ravni.

Opredelitev koncepta in teoretskih podlag za “življenjske spretnosti” bo omogočala pomembno dodano vrednost na področju izobraževanja odraslih, predvsem v pripravi teoretskih in strokovnih podlag za povezovanje življenjskih projektov ranljivih skupin odraslih ter ukrepov in programov izobraževanja odraslih. Opredelitev terminologije bo omogočila zbiranje odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti in inovativnih izobraževalnih pristopov in orodij za razvijanje življenjskih spretnosti iz vse Evrope. Primeri odličnih praks in inovativnih orodij bodo objavljeni na spletni strani projekta. S projektom želimo vplivati na razvoj teorije in prakse izobraževanja odraslih ter hkrati omogočiti izmenjavo praktičnih izkušenj s področja razvoja življenjskih spretnosti. S projektom bomo prav tako vplivali na boljše učinke izobraževanja odraslih, posledično pa na večjo kakovost življenja in vključenost v družbo in na trg dela.

Namen in cilji:

  • spodbujanje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju,
  • ustvarjanje možnosti za sodelovanje med organizacijami in socialnimi partnerji, ki se ukvarjajo s priseljenci in z manj usposobljenimi odraslimi,
  • izboljšanje zdravstvenih pogojev, večja vključenost otrok v šolo, boljše možnosti zaposlovanja pri udeležencih izobraževanja za življenjske spretnosti in
  • večja prepoznavnost vloge neformalnega izobraževanja (odraslih) za doseganje socialne vključenosti v EU

V projektu nastajajo naslednji konkretni izidi:

Poročilo o izobraževalnih pristopih za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi

V okviru projekta LSE je bilo pripravljeno Poročilo o izobraževalnih pristopih za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi, v katerem so bili analizirani različni pristopi in razumevanje koncepta življenjskih spretnosti v Evropi (IO1-a). Delo na IO1 je obsegalo:

  • oblikovanje glosarija in opredelitve življenjskih spretnostih s pomočjo anketne raziskave in intervjujev med organizacijami in posamezniki,
  • zbiranje in analizo dobrih praks za razvoj življenjskih spretnosti iz vse Evrope, za poglabljanje razumevanja učinkovitih in inovativnih pristopov,
  • zbiranje in analizo inovativnih orodij, ki se uporabljajo v različnih okoljih, ter možnosti njihove prenosljivosti in uporabe za dvig učinkovitosti izobraževalnega dela ter medkulturno razumevanje v Evropi.

Aktivnost IO1 smo koordinirali na ACS, kjer smo pripravili metodologijo za zbiranje podatkov in inštrumente ter podatke obdelali in jih predstavili v poročilu.

Poročilo o pristopih k razvoju življenjskih spretnosti v Evropi ((Report on Life Skills Approach in Europe) je v angleškem jeziku dostopno tukaj, na spletni strani EAEA.

Projektni partnerji smo pripravili tudi povzetke Poročila o izobraževalnih pristopih za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi v nacionalnih jezikih. V slovenskem jeziku ga najdete tudi na tej povezavi. Povzetki ostalih v projektu sodelujočih partnerjev pa so dostopni tukaj, na spletni strani EAEA.

Zbirka odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti
Vzpostavljena je bila spletna “zbirka odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti” iz vse Evrope, ter analiza dobrih praks, ki bo pripomogla k boljšemu razumevanju učinkovitih praks in razumevanju učinkovitih pristopov k razvoju življenjskih spretnosti (IO1-b).

Izbor dobrih praks z opisi v angleškem jeziku najdete tukaj, na uradni spletni strani projekta.

Zbirka orodij za razvijanje življenjskih spretnosti
Vzpostavljena je bila spletna zbirka “orodij za razvijanje življenjskih spretnosti”, ki se v Evropi uporabljajo z namenom promocije in spodbujanja razvoja življenjskih spretnosti in medkulturnega razumevanja (IO1-c).

Izbor inovativnih orodij z opisi v angleškem jeziku najdete tukaj, na uradni spletni strani projekta.

Strokovna izhodišča za razvoj in implementacijo prenosljivih modulov
Oblikovana bodo strokovna ‘izhodišča za razvoj in implementacijo prenosljivih modulov’ za pripravo izobraževalnih programov za razvoj življenjskih spretnosti, na primer moduli za razvoj jezikovnih, matematičnih, finančnih in digitalnih zmožnosti, ter zmožnosti povezanih z ohranjanjem zdravja ter družbene vključenosti (IO2).
Orodje za ozaveščanje in pripravo strategij za razvoj življenjskih spretnosti
Pripravljeno bo tudi “orodje za ozaveščanje in pripravo strategij za razvoj življenjskih spretnosti”, ki bo vključevalo ne le spoznanja iz analize terminologije ter analize odličnih praks ter orodij, temveč tudi priporočila za oblikovanje strategij razvoja življenjskih spretnosti na različnih ravneh (IO3).
Izvedeni bosta dve mednarodni promocijski delavnici, ki bosta namenjena strokovni predstavitvi in poglabljanju razumevanja projektnih rezultatov. Prva delavnica bo v Patrasu, v Grčiji, aprila 2018, druga pa v Bruslju, v Belgiji, oktobra 2018.

Več informacij o LSE projektu v slovenskem jeziku najdete v predstavitveni zloženki projekta oziroma v predstavitvi tukaj. V angleškem jeziku pa si lahko preberete več o projektu na tej spletni strani.

Osebna izkaznica projekta
Časovni okvir: 28. december 2016 – 27. december 2018
Program: Erasmus+, K2
Koordinator: European Association for Education of Adults – EAEA
Partnerske države: EAEA, Danska, Velika Britanija, Grčija in Slovenija
Kontaktna oseba: Mag. Estera Možina (T: 01 584 2591, E: ester.mozina@acs.si)
Sodelavci projekta na ACS: dr. Petra Javrh, Diana Volčjak