Naše poslanstvo

Poslanstvo

 

Temeljno poslanstvo Andragoškega centra Slovenije (ACS) je prispevanje k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti. Verjamemo namreč, da so največja primerjalna prednost naše države samozavestni, izobraženi, učeči se državljani, ki so se sposobni spoprijemati s spremembami in odločeni spreminjati življenjsko in delovno okolje. Razvit človeški, kulturni in socialni kapital pa je tisto, kar v sodobnem času najbolj potrebujemo za preseganje kriznih razmer in enakopravno soustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, da bi dosegli cilje Evrope 2020.

Raziskovalno delo na področju izobraževanja odraslih je ena od temeljnih nalog ACS, zapisanih tudi v njegovem aktu o ustanovitvi. Raziskovalni projekti se pretežno ukvarjajo s proučevanjem vprašanj, ki so pomembna za politiko in razvoj izobraževanja odraslih. Načrtno raziskovalno delo o politiki, sistemih, strategijah in konceptih, o različnih prijemih, o dejavnikih, ki vplivajo na procese in dosežke, predstavlja temelj za premišljene in medsebojno usklajene ukrepe, ki so pogoj za učinkovito politiko na področju izobraževanja odraslih. V raziskovalnih projektih se ustvarja novo znanje, ACS pa kot osrednja nacionalna ustanova za izobraževanje odraslih skrbi tudi za nastajanje temeljne strokovne literature, ki omogoča ustvarjanje slovenskega strokovnega izrazja na področju izobraževanja odraslih.

Andragoški center Slovenije se posveča problematiki pismenosti odraslih že od ustanovitve leta 1991 dalje. Z različnimi dejavnostmi, kot so: raziskave, priprava strokovnih podlag, razvoj izobraževalnih programov za ciljne skupine, usposabljanje učiteljev, promocija, strokovni posveti in mednarodno sodelovanje, prispevamo k večji vključenosti vseh generacij v vseživljenjsko učenje, k izboljševanju kakovosti življenja ter večji vključenosti na trg dela in v družbo.

Projekti