Več o projektu

 

 

PIAAC – Raziskava spretnosti odraslih v Sloveniji, ki ima velik nacionalni pomen ne le za področje izobraževanja odraslih v Sloveniji, temveč tudi za druge podsisteme in resorje, je bila v Sloveniji sestavljena iz dveh ključnih delov:

  • zbiranja podatkov na terenu in
  • analitično-aplikativnega dela.

Šele sinteza obeh delov je zagotavljala doseganje ciljev projekta. Ključna posebnost slovenske raziskave je bila, da cilji projekta niso vključevali zgolj ciljev OECD PIAAC – Programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih, temveč tudi analitično-aplikativne nacionalne cilje. Zbrana baza podatkov je ena najbogatejših zbranih baz podatkov sploh, ki omogoča številne primerjave, analize in navzkrižne študije.

Projekt je znotraj obeh delov obsegal tri aktivnosti, ki so bile nadalje razdeljene v posamezne naloge, predstavljale pa so vsebinsko zaokrožene vendar pa povezane celote za doseganje ciljev projekta, in sicer:

  1. Razvoj kazalnikov za merjenje kompetenc odraslih,
  2. Priprava in izpeljava poskusnega in glavnega merjenja kompetenc, ter
  3. Analiza stanja na področju kompetenc odraslih in mednarodna primerjava.

Projekt sta denarno podpirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Izvajal ga je konzorcij partnerjev, Andragoški center Slovenije kot vodilni partner, sodelovali pa so še Statistični urad Slovenije ter tri fakultete Univerze v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta – Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Ekonomska fakulteta).

V letih 2013 in 2014 je bil večji poudarek na prvi in na drugi aktivnosti, ki sta bili namenjeni pripravi in izpeljavi pilotne ter glavne raziskave, ki jo je izpeljal slovenski konzorcij PIAAC, kasnejše obdobje pa je bilo v večji meri namenjeno tretji aktivnosti. Obenem je potekalo delo na pripravi konceptualnih in teoretskih podlag za tematske študije in analize. Rezultati raziskave PIAAC v Sloveniji so bili objavljeni junija 2016 po umiku embarga OECD nad podatki.

Tematske študije in analize, od katerih so nekatere že objavljene, druge pa zaradi posodabljanja podatkov skladno z objavljenimi rezultati raziskave PIAAC v juniju 2016 še v nastajanju, je snovala interdisciplinarna skupina 25 raziskovalcev, ki prihajajo iz vseh partnerskih ustanov v konzorciju. Posamezni raziskovalci v konzorciju PIAAC so se osredotočali na ugotavljanje povezav med kompetencami in sedanjimi potrebami na trgu dela, preučevali so sovplivanje kompetenc na socialne in ekonomske dosežke posameznika in družbe ter ocenjevali, v kolikšni meri izobraževalni sistem zagotavlja pridobivanje ustreznih kompetenc tako pri odraslih kot tudi pri mladini in kakšno je stanje pri ranljivih skupinah prebivalstva.

V naslednjih dveh zavihkih najdete več podatkov o posameznem delu projekta v Sloveniji:

1. del: Zbiranje podatkov na terenu
Prvi del raziskave PIAAC v Sloveniji je obsegal prilagoditev metodologije OECD PIAAC in zbiranje podatkov o spretnostih na naključnem vzorcu odraslih v Sloveniji v starosti od 16 do 65 let po gospodinjstvih. Reprezentativen vzorec odrasle populacije, ki živi v Sloveniji, je predstavljal kontaktiranih 9000 oseb iz vseh Slovenskih regij, od katerih jih je bilo neposredno testiranih 5165. Podatki so se zbirali v obdobju od aprila 2014 do decembra 2014.

Raziskovalni načrt same terenske PIAAC je obsegal temeljit osnovni vprašalnik za zbiranje socio-demografskih značilnosti in inštrumente za testiranje spretnosti in kompetenc prek računalnika. Tak okvir je omogočal pridobivanje podatkov, s pomočjo katerih so bile identificirane in izmerjene razlike v spretnostih med posamezniki in državami za katere se je domnevalo, da prispevajo k osebni uspešnosti in konkurenčnosti družbe kot celote, s čimer je bila dobljena bolj celovita slika o zalogi človeškega kapitala. Prav to so bili najpomembnejši nastavki za nadaljevanje projekta v analitično aplikativnem delu.

2. del: Analitično-aplikativni del projekta
Analitično-aplikativno del je obsegal poglobljene analize baz podatkov, ki so bili zbrani s terensko raziskavo PIAAC tako za slovenski vzorec kot tudi za mednarodne podatke. Projekt je bil zasnovan tako, da je bila ta naloga izvajana v dveh fazah:

  • v prvi fazi z analizo stanja in drugih primerljivih podatkov ter teoretskih izhodišč (kar je neke vrste podlaga za nadaljnje analize) in
  • v drugi fazi s kompleksnejšimi statističnimi obdelavami baze podatkov ter sintezo teorije in empiričnega dela.

Namen analitično aplikativnega dela projekta je bil predvsem oblikovanje predlogov in sistemskih rešitev. To je predstavljalo aplikativno uporabo dobljenih ugotovitev za nadgradnjo strokovnih podlag za oblikovanje politik za razvoj kompetenc odraslih, določitev nacionalnih kazalnikov za spremljanje stanja in napredka, razvoj in nadgradnjo priporočil za nadaljnji razvoj programov izobraževanja, ter razvoj, pripravo in izvedbo usposabljanja izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju odraslih za uporabo sodobnih oblik in metod učenja in poučevanja. To so bili tudi končni kazalniki projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013-2015, ki pa so bili življenjsko odvisni od vključitev širših deležnikov problema, drugih resorjev, saj je bilo potrebno doseči soglasje glede tako ključnih dokumentov kot so priporočila, strategije, kazalniki in strokovne podlage za oblikovalce politik.

Rezultati projekta so objavljeni med Gradivi, več o PIAAC – Raziskavi spretnosti odraslih v Sloveniji pa lahko najdete tudi tukaj.
Osebna izkaznica projekta
Vodja projekta na ACS: dr. Petra Javrh
Nacionalna koordinatorica projekta: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591; E: ester.mozina@acs.si)
Konzorcijski partnerji: Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta), Statistični urad Republike Slovenije
Vrednost projekta: nekaj več kot 1.330.000,00 EUR
Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015