Več o projektu

Cilji NPO Razvoj kompetenc odraslih so:

  • razviti strokovne podlage, izobraževalni program ter inovativna gradiva, pristope in inštrumente, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti, boljši prilagojenosti potrebam odraslih ter kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih kompetenc nižje izobraženih in manj usposobljenih, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let; in
  • pripraviti strokovne podlage za umeščanje samoevalvacije izobraževanja odraslih v nacionalni referenčni okvir za kakovost ter
  • razvoj programa usposabljanja, IKT orodij in novih učnih gradiv, ki pomenijo nadgradnjo dosedanjih dosežkov pri uveljavljanju samoevalvacije v izobraževanje odraslih.

Projekt obsega štiri aktivnosti, ki so nadalje razdeljene v posamezne naloge, predstavljajo pa vsebinsko zaokrožene vendar pa povezane celote za doseganje ciljev projekta, in sicer:

1. aktivnost: Razvoj strokovnih gradiv in programov ter pristopov v inovativnih učnih okoljih

Namen aktivnosti je razviti in promovirati inovativna učna okolja in sodobna gradiva za boljše poznavanje temeljnih zmožnosti. V okviru te aktivnosti dopolnjujemo celostni koncept 8 temeljnih kompetenc za preostala področja zmožnosti (sporazumevanje v tujem jeziku, digitalne zmožnosti, socialne in državljanske zmožnosti, kulturna zavest in izražanje) in jih usmerjamo posebej na ciljne skupine odraslih starejših od 45 let, ki so manj usposobljeni in manj izobraženi. V okviru te aktivnosti izvajamo štiri naloge.

Prva naloga obsega razvoj in izdajo opisnikov temeljnih zmožnosti: digitalna pismenost (IKT), sporazumevanje v tujih jezikih, socialne in državljanske zmožnosti ter kulturna zavest in izražanje.

Druga naloga predvideva produkcijo izobraževalnih filmov o temeljnih zmožnostih.

Tretja naloga obsega razvoj programa za digitalno pismenost odraslih, kot nadgradnjo obstoječega javno veljavnega programa RPO (Računalniška pismenost za odrasle).

Četrta naloga obsega prevod in prilagoditev inštrumenta za individualno testiranje zmožnosti odraslih on-line.

2. aktivnost: Razvoj novih pristopov in strokovna podpora izvajalcem
Namen aktivnosti je razvoj novih pristopov pri promociji temeljnih zmožnosti v zelo različnih okoljih. Pri tem se bomo oprli na analizo potreb pri izvedbi programov za razvoj zmožnosti, zato bomo izvedli več hospitacij na terenu. Delovali bosta dve skupini učiteljev praktikov, ki bosta prek metode akcijskega raziskovanja preučevali različne možnosti za implementacijo izbranih temeljnih zmožnosti. V okviru te naloge je pomemben gradnik tudi mobilnost izobraževalcev izobraževalcev, saj inoviranja prakse ni mogoče pričakovati brez nenehnega spremljanja trendov in novosti v tujini. Nenehno učenje iz tujih izkušenj je še posebej pomembno, saj najnovejši raziskovalni podatki potrjujejo, da v Sloveniji proporcionalno obstaja zelo velika skupina izobraževalno manj aktivnih odraslih, ki jih ‘še ne znamo’ doseči in vključiti v izobraževanje. V projektu Razvoj pismenosti 2011-2014 smo začeli razvijati posebne pristope za uporabo različnih IKT orodij (npr. izobraževalni filmi, spletna orodja), da bi spodbudili prožnejše oblike učenja. V tem projektu imamo namen nadaljevati s strokovno podporo strokovnim delavcem pri promociji temeljnih zmožnosti in animaciji ciljnih skupin ter pri izvajanju programov, kjer bi bila posebej poudarjena uporaba IKT orodij. Zato ta naloga vključuje tudi preučevanje inovativnih in učinkovitih načinov dostopanja do ranljivih skupin ter preskušanje novih oblik promocije zmožnosti za različne naslovnike. V okviru te aktivnosti izvajamo pet nalog.

Prva naloga obsega analizo potreb pri izvedbi programov za razvoj zmožnosti in bo izvedena v več letih, v okviru naloge se izvajajo hospitacije pri izvedbi programov za razvoj zmožnosti na terenu.

Druga naloga obsega razvoj strategij dostopanja do najbolj ranljivih skupin. V okviru naloge se razvijajo novi pristopi pri promociji in strokovni podpori za delo v inovativnih učnih okoljih.

Tretja naloga obsega mobilnost izobraževalcev izobraževalcev, je prav tako večletna in prispeva k izvedbi naloge Izvajanje novih oblik promocije in sodelovanje z različnimi partnerji.

Četrta naloga vključuje preučevanje učinkovitih ‘outreach’ pristopov dostopanja za doseganje izobraževalno manj dejavnih odraslih.

Peta naloga zajema koordinacijo in administrativno finančno vodenje projekta, izvaja se v celotnem obdobju trajanja projekta do vključno marca leta 2022.

3. aktivnost: Izvajanje novih oblik promocije različnim javnostim v sodelovanju z izvajalci
Ključni namen aktivnosti je izvajanje promocije slovenskih dosežkov na področju razvoja temeljnih zmožnosti pri ranljivih skupinah.

Pomemben cilj, ki ga promocijske aktivnosti želijo doseči, je dostop informacije do izobraževalno manj aktivnih skupin, pa tudi do drugih deležnikov in zainteresirane javnosti. Drugi pomemben cilj, ki se zasleduje znotraj te aktivnosti, je razširjanje splošne poučenosti o temeljih zmožnostih s sodobnimi promocijskimi prijemi in orodji.

S pomočjo kompleta razvitih gradiv za vseh 8 področij zmožnosti se bo lahko posebna pozornost v projektu namenila razvoju posebnih strategij promocije izobraževanja za izboljšanje zmožnosti, ki bi bile usmerjene na izbrane ranljive ciljne skupine ter osveščanju o pomenu zmožnosti za delo, osebni razvoj in življenje. K promociji se bo pritegnilo tudi druge partnerje in deležnike v lokalnih okoljih. S tem se bo pridobilo resnično dodano vrednost na področju promocije, saj je znano, da z običajnimi prijemi in kanali ni mogoče nagovarjati in animirati manj izobraženih odraslih, ki se zaradi nižjih zmožnosti ne želijo izpostavljati oziroma želijo te primanjkljaje prikriti. V okviru tretje aktivnosti se izvajata dve nalogi.

Prva naloga zajema pripravo strokovnih gradiv in aktivnosti za strokovno promocijo o stanju spretnosti v Sloveniji.

Druga naloga obsega izvajanje novih oblik promocije in sodelovanje z različnimi partnerji.

4. aktivnost: Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih
V okviru aktivnosti sodelujemo pri oblikovanju strokovnih podlag in rešitev, kako v referenčni nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti umestiti samoevalvacijo v izobraževanju odraslih. Zagotavljamo svetovalno in strokovno podporo izobraževalnim organizacijam pri udejanjanju nacionalnega referenčnega okvira in nadgradnji procesov samoevalvacije. V aktivnosti bomo izpeljali štiri naloge.

Prva naloga obsega sodelovanje pri razvoju referenčnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju ter nudenje strokovne podpore in svetovanja izvajalskim organizacijam.

Druga naloga obsega pripravo strokovnega učnega gradiva, in sicer s področja merjenja rezultatov in učinkov izobraževalnega dela, dejavnosti in projektov v izobraževalnih organizacijah za odrasle.

V tretji nalogi razvijamo program usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji za odrasle.

Četrta naloga zajema razvoj IKT spletne zbirke dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji.

S projektom NPO zaokrožujemo v projektu Razvoj pismenosti 2011–2014 začet celostni pristop razvoja inovativnih orodij in programov, usmerjenih na poznavanja in uporabo temeljnih zmožnosti za ranljive skupine prebivalcev (več rezultatov projekta Razvoj pismenosti 2011-2014). Razvoj področja pismenosti in zmožnosti za ranljive skupine zahteva izredno dobro poznavanje razmer na terenu, kar je nesporno pokazal projekt Evalvacija javno veljavnih programov za razvoj pismenosti 2009–2011 (več rezultatov projekta Evalvacija JV programov).

S strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane v okviru projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013–2015, smo ta cilj dosegli, saj so utemeljene na empiričnih podatkih in mednarodnih primerjalnih analizah o kompetencah slovenskega prebivalstva od 16 do 65 let (več rezultatov projekta PIAAC). Te strokovne podlage so ključno izhodišče za izvajanje aktivnosti, ki so načrtovane za doseganje ciljev tega projekta.

Prek strokovnih in promocijskih dogodkov bomo nudili strokovno podporo izvajalcem in drugim deležnikom pri razvoju temeljnih zmožnosti odraslih, s čimer bomo zagotovili trajno in ustrezno uporabo rezultatov projekta. Za preizkušanje novih pristopov bomo opolnomočili različne deležnike, da se bodo povečale promocijske aktivnosti za razvoj spretnosti na nacionalni ravni. Zamišljeno pa je tudi usposabljanje izobraževalcev, ki ranljive odrasle usposabljajo za odzivanje na potrebe na trgu dela, hkrati pa jih spodbujajo k razvoju kompetenc.

Končni namen je, da se ranljive odrasle usposobi za odzivanje na potrebe na trgu dela in v zadostni meri opremi s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest.

Doseženi rezultati projekta so predstavljeni tukaj.

Osebna izkaznica projekta

Vodja projekta na ACS: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591; E: ester.mozina@acs.si)
Strokovni sodelavci projekta za področje temeljnih kompetenc: doc. dr. Petra Javrh, Darija Premk, Alja Verdenik, Tina Kompare Jampani, Alenka Štrukelj
Strokovni sodelavci za področje kakovosti: dr. Tanja Možina, Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmalcelj, Tadej Bernik
Administrativno finančna sodelavka projekta: Tjaša Gulje
Skrbnik pogodbe na MIZŠ: mag. Marko Šiška
Vrednost projekta: 1.893.375,00 EUR, EU 80%, nacionalni delež 20%.
Obdobje izvajanja projekta: 1. 4. 2016 – 30. 9. 2022