Več o projektu

Temeljni cilji projekta so bili:

 • pripraviti metodologijo in opisnike za izbrana področja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc,
 • usposobiti strokovne delavce za izvajanje prenovljenih programov za prikrajšane skupine odraslih za dvig ravni pismenosti, računalniške pismenosti in v programih za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje,
 • razviti nova učna gradiva za dvig ravni pismenosti,
 • širiti izpeljevanje pristopov za vrednotenje in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih v vsa omrežja izobraževanja odraslih,
 • razviti nova orodja in pristope za vrednotenje in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih in
 • usposobiti strokovne delavce za izvajanje postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih.

Projekt je bil razdeljen na dve aktivnosti, ki sta bili nadalje razdeljeni v posamezne naloge, predstavljali pa sta vsebinsko zaokroženi celoti za doseganje ciljev projekta:

Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014
Prva aktivnost je bila namenjena razvoju metodologije in pripravi opisnikov temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc, in sicer na štirih področjih (sporazumevanje v maternem jeziku, matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, samoiniciativnost in podjetnost ter učenje učenja). V aktivnost je bilo vključeno:

 • usposabljanje učiteljev in mentorjev za razvijanje in vrednotenje temeljnih zmožnosti pri izobrazbeno prikrajšanih skupinah odraslih,
 • implementacija že prenovljenih programov in posodabljanje programov temeljnega izobraževanja odraslih ter
 • priprava novih strokovnih in učnih gradiv ter IKT gradiv za zviševanje splošne izobraženosti odraslih.

Aktivnost je bila razdeljena na tri zaokrožene naloge:

 • razvoj opisnikov temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc na izbranih področjih,
 • usposabljanje strokovnih delavcev in uvajanje novih programov po delih in
 • razvoj novih strokovnih in učnih gradiv.

V okviru razvojne naloge je bila pripravljena metodologija za pripravo opisnikov temeljih zmožnosti in ključnih kompetenc na 4 področjih in na različnih ravneh. Opisniki so bili strokovni javnosti ponujeni v obliki štirih študijskih gradiv, ki so dostopna v e-obliki. Na podlagi evalvacije in prenove javno veljavnih programov za odrasle, ki sta potekali v obdobju 2009–2014, je bil zasnovan program stalnega strokovnega usposabljanja v predvidenem izvajanju v obliki akcijskega raziskovanja.

Rezultati dveletnega projekta so:

 • dousposobljena mreža učiteljev in mentorjev za delo po prenovljenih javno veljavnih programih,
 • model stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev in mentorjev in usposobljeni učitelji za izvajanje novega programa za mlade,
 • strokovni priročnik, ki bo omogočal bolj kakovostno delo učiteljev in mentorjev z ranljivimi skupinami odraslih,
 • 4 izobraževalni filmi in 1 zvočno gradivo na temo temeljnih zmožnosti.
Rezultate opravljenega dela s področja prve aktivnosti, Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014, najdete tukaj.
Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014
Druga aktivnost je bila namenjena nadaljnjemu razvoju in implementaciji modelov in orodij za ugotavljanje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih. Več o aktivnosti in njenih rezultatih si lahko ogledate tukaj.
Osebna izkaznica projekta
Vodja projekta: mag. Tanja Vilič Klenovšek
Koordinatorica projekta: mag. Estera Možina
Strokovni sodelavci: dr. Petra Javrh, Katja Bider, Špela Lenič in Manuel Kuran
Administrativno finančna sodelavca projekta: Kristjan Zemljič, Aleksandra Radojc.
Vrednost projekta: 518.300,00 EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85 % ali 440.555,00 EUR, Ministrstvo RS za šolstvo in šport pa 15 % ali 77.745,00 EUR
Obdobje izvajanja projekta: september 2011 – marec 2014