Razvoj pismenosti in priznavanje učinkov neformalnega učenja 2009–2011

Projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja od 2009 do 2011 je izhajal iz ciljev, ki so zapisani v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, kjer je v razvojni prioriteti Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarjeno, da razvoj virov v sodobni družbi vse bolj temelji ne samo na formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih učenja in izobraževanja. Elemente vseživljenjskega učenja je potrebno krepiti z vključevanjem in priznavanjem različnih oblik izobraževanja in učenja, z zagotavljanjem mehanizmov za vključevanje odraslih v izobraževanje tudi po pridobljeni osnovni usposobljenosti ter z zagotavljanjem potrebne infrastrukture za uresničevanje teh ciljev.

S projektom smo prispevali k razvoju metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in vrednotenje učinkov neformalnega učenja odraslih, še posebej pa k ustreznemu razvijanju kompetenc strokovnih delavcev v omrežju izobraževalcev odraslih za kakovostno izpeljavo teh postopkov.

Z vidika ustreznosti, dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti smo presojali tisti del neformalne izobraževalne ponudbe za odrasle, ki prispeva k razvoju pismenosti in ključnih kompetenc odraslih oziroma spodbuja k nadaljevanju ali ponovnemu vključevanju odraslih v izobraževanje, na trg dela ali v družbo.