TEMELJNE ZMOŽNOSTI

Razvite temeljne zmožnosti, kot so branje, pisanje, računanje, reševanje problemov, uporaba digitalnih orodij in druge, nam pomagajo, da lahko sprejemamo boljše odločitve, da znamo poskrbeti za svoje zdravje, ravnati z denarjem in samostojno uporabljati elektronske storitve tako doma kot v službi, pomagati otrokom pri šolanju, pa tudi ohranjati zaposljivost in graditi kariero.

Naše temeljne zmožnosti zaradi neuporabe slabijo, zato jih moramo nenehno krepiti in nadgrajevati, če želimo biti v življenju uspešni in zadovoljni.

Sporazumevanje v maternem jeziku

Sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in govorni obliki ter jezikovno sporazumevanje na ustrezen in ustvarjalen način v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah.

Učenje učenja

Sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij, individualno in v skupinah.

Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti

Sposobnost podajanja in sprejemanja informacij v različnih jezikih, sposobnost medkulturnega razumevanja in uporaba tujega jezika v ustreznih okoliščinah.

Samoiniciativnost in podjetnost

Zmožnost uresničevanja posameznikovih zamisli, ki vključuje ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje konkretnega cilja.

Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji

Sposobnost uporabe matematičnega razmišljanja in znanja za reševanje izzivov v vsakdanjem življenju ter za razlago naravnega ustroja sveta.

Digitalna pismenost

Digitalno pismeni posameznik pozna in uporablja digitalne naprave in pripomočke, razume zakonitosti digitalnega socialnega okolja in se znajde v njem.

Socialne in državljanske pravice

Posameznikova sposobnost, da prepozna in vzpostavi svojo vlogo v družbi, v kateri vstopa v različne medsebojne odnose, je opolnomočen in vključen v socialna okolja.

Kulturna zavest in izražanje

Zmožnost zavedanja in izražanja lastne identitete in načina življenja, o pomenu ohranjanja lastne in tuje kulturne dediščine ter spoštovanje  posameznikovega kreativnega izražanja nasploh.