ESS: Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016 – 2022

Zagotavljanje enakih možnosti vsem družbenim skupinam za sodelovanje v družbi je pomembno ne samo za blaginjo in kakovost življenja posameznika, temveč tudi za razvoj gospodarstva in blaginjo celotne družbe.

Projekt ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 (krajše ESS Razvoj kompetenc odraslih) se osredotoča na spodbujanje vključevanja v izobraževanje in dvig kakovosti izobraževanja pod zastopanih in ranljivih skupin. Namen projekta je razvijati strokovne podlage za razvoj temeljnih zmožnosti in pismenosti odraslih in s tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje (VŽU), izboljšanje zmožnosti, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, ter umestiti doslej razvite aktivnosti za krepitev kakovosti izobraževanja odraslih v nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju, zagotoviti nadaljnje razvojno in svetovalno delo za izvajanje samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah. S projektom ESS Razvoj kompetenc odraslih prispevamo k uresničevanju strateških ciljev in zagotavljamo dodano vrednost tako v okviru specifičnega cilja 1 Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje kot tudi na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji na sploh.