Posebne naloge – gradiva

V tem delu so objavljena besedila tematskih študij ter povzetki in izvlečki študij, ki so nastali kot rezultat dela v okviru posebnih nalog v letnem delovnem načrtu Andragoškega centra Slovenije.

 

Povzetki in izvlečki študij

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki 

V ločenih povzetkih opozarjamo na ključne izsledke študije o delovno aktivnih prebivalcih z nižjimi dosežki v »spretnostih za obdelavo in procesiranje informacij«, ki jih je izmerila raziskava Spretnosti odraslih ‒ PIAAC. Bralec bo več o postopkih analize, kontekstu in sklepih ter priporočilih našel v izvirni študiji Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi, objavljeni leta 2020 (glej Tematske študije spodaj).

Posebna knjižica s povzetki je dostopna tukaj.

Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij

Slovenija se je z nacionalno raziskavo Spretnosti odraslih – PIAAC pridružila skupini 39 držav članic OECD, ki so sodelovale v raziskavi. Ugotovitve raziskave so zato globalne narave, saj je skupaj zajela več kot milijardo prebivalcev razvitega sveta; nacionalni rezultati se posplošujejo na populacijo posameznih držav, zato so mogoče primerjave med njimi.

V publikaciji so kratko povzeti izsledki 22 znanstvenih prispevkov slovenskih avtorjev, ki  obravnavajo podatke iz raziskave Spretnosti odraslih ‒ PIAAC in so bili med letoma 2016 in 2021 objavljeni v Sloveniji. V skrajšani obliki so predstavljene poglavitne ugotovitve objavljenih študij in iz njih izpeljana priporočila. Več o raziskovalnih vprašanjih, izpeljanih analizah in sklepih bo bralec našel v izvirnih objavah.

Posebna knjižica s povzetki in izvlečki je dostopna tukaj.

Družinska pismenost in starši iz manj vzpodbudnega okolja – povzetki 

Študija se osredotoča na starše predšolskih in šolajočih se otrok, ki so bili vključeni v vzorec raziskave Spretnostih odraslih – PIAAC. Ugotavljala je, kakšne so značilnosti skupine staršev z visokimi dosežki in skupine staršev z nizkimi dosežki pri besedilnih spretnostih. Posebna pozornost je bila namenjena staršem, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij.

Študija je raziskovala ključne dejavnike, ki vplivajo na zmožnost te skupine staršev, da ustvarjajo ugodno družinsko klimo in dejavno spodbujajo pismenost v družini. Potrdila je domnevo, da starše iz nespodbudnih okolij pri skrbi za družinsko pismenost ovirajo neugoden socialno ekonomski položaj in nizke temeljne spretnosti. V publikaciji so strnjeno predstavljene poglavitne ugotovitve študije in njih izpeljana priporočila.

Povzetki so v pripravi in bodo v digitalni obliki dostopni tukaj.

Skupine odraslih z različni dosežki po slovenskih regijah – povzetki

V ločenih povzetkih so na zgoščen način predstavljeni ključni podatki iz študije o prebivalcih z različnimi dosežki pri besedilnih in matematičnih spretnostih ter spretnostih reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v posamezni statistični regiji. Z besedilom opozarjamo na večja odstopanja, ki so se pokazala v rezultatih za posamezno regijo. Bralec bo več o posamezni regiji, postopkih analize, kontekstu ter priporočilih našel v izvirni študiji Skupine odraslih z različnimi dosežki po slovenskih regijah, objavljeni leta 2021 (glej Tematske študije spodaj). V tej knjižici so zbrane le najpomembnejše ugotovitve.

Povzetki so v digitalni obliki dostopni tukaj.

Tematske študije

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi

Študija se posveča delovno aktivnim prebivalcem z nizkimi spretnostmi. V začetku so posebej predstavljeni ključni poudarki in povzetki. Sledi metodološki del z opredelitvijo raziskovalnih vprašanj in prikazom načrta raziskovalnega dela. V osrednjem delu je izčrpno znanstveno poročilo o treh področjih študije: posebnosti skupine delovno aktivnih prebivalcev glede na različne socio-demografske spremenljivke; delovno sodelovanje z zornega kota dosežkov pri spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih; udeležba v izobraževalnih aktivnostih in priložnosti za izobraževanje v delovnih okoljih. V zaključku so predstavljene skupne ugotovitve in predlogi.

Publikacija v digitalni obliki je dostopna tukaj.

Družinska pismenost in starši iz manj spodbudnega okolja

Tematska študija je proučevala učinke neugodnega družinskega okolja in nerazvitih spretnosti na dosežke in razvitost spretnosti potomcev. Študija razgrinja povezanost teh dejavnikov in odgovarja na glavno raziskovalno vprašanje: Kakšne so značilnosti staršev predšolskih in šolajočih otrok, ki so sodelovali v raziskavi? V študijo sta vključena dva teoretska prispevka, ki obravnavata, kako družinsko okolje vpliva na zgodnji razvoj govora in kako opremljenost družinskega okolja z bralnimi viri vpliva na dosežke mladih iz raziskave PISA. Ugotovitve tematske študije in na njih izpeljana priporočila temeljijo na analizi dosežkov skupine staršev glede na to, iz katere družbene skupine izhajajo, njihovo aktivnost na trgu dela in vključenost v družbo ter družinsko okolje. Tematska študija je nesporno potrdila, da nizke temeljne spretnosti staršev – poleg neugodnega družbenega okolja in nizke izobrazbe – pomembno vplivajo na prisotnost in kakovost družinske pismenosti.

Publikacija je v pripravi in bo v digitalni obliki dostopna tukaj.

Skupine odraslih z različni dosežki po slovenskih regijah

Druga iz serije sekundarnih študij podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC posebno pozornost posveča slovenskim regijam, stanju spretnosti v njih, udeležbi odraslih v izobraževanju ter reprezentativnost analiziranih podatkov raziskave PIAAC na regionalni ravni. Analizira regij kot entitet z vidika razvitosti spretnosti se osredotoča na značilnosti treh podskupin v posamezni regiji oz. raziskuje, kje se glede na dosežke regije najbolj razlikujejo. Posebna vrednost študije je opis stanja spretnosti za posamezno regijo, s čimer so izobraževalne inštitucije v regijah dobile dragocene empirične podatke in usmeritve, kako intenzivne ukrepe na področju dviga spretnosti prebivalci v posamezni regiji potrebujejo.

Publikacija je v digitalni obliki dostopna tukaj.