Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014

S projektom Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 smo nadaljevali aktivnosti na področju razvoja pismenosti odraslih ter vrednotenja in priznavanja po neformalnih poteh pridobljenega znanja in izkušenj odraslih, ki so potekale v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Razvojna prioriteta Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je posebej poudarjala, da razvoj virov v sodobni družbi vse bolj temelji ne samo na formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih učenja in izobraževanja. Tako je bila v projektu posebna skrb namenjena ustvarjanju novih možnosti za vključevanje različnih skupin odraslih (še posebej tistih, ki so prikrajšane z vidika vključenosti v vseživljenjsko učenje) v neformalno učenje za pridobivanje ključnih kompetenc za vključevanje v nadaljnje izobraževanje ali učenje, za uspešno delovanje na trgu dela in za večjo socialno vključenost.

Elemente vseživljenjskega učenja smo krepili tudi z nadaljnjim razvijanjem in uveljavljanjem postopkov vrednotenja in priznavanja znanja, pridobljenega v neformalnem in priložnostnem učenju na področju izobraževanja odraslih, s čimer so se odraslim odprle nove možnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje in nove priložnosti na trgu dela.