TEMELJNA ZMOŽNOST

Učenje učenja

Temeljna zmožnost učenje učenja predstavlja sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij, individualno in v skupinah.

Zakaj?

Ta kompetenca vsebuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, o prepoznavanju priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje.

Učenje učenja pomeni tudi, da se posameznik zaveda svojega učnega procesa in potreb, prepoznava priložnosti, ki so na voljo, in je sposoben premagovanja ovir za uspešno učenje. Tako učeči se nadgrajuje svoje prejšnje izkušnje z učenjem in jih povezuje z življenjskimi izkušnjami v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Ob tem sta seveda odločilna motivacija in zaupanje vase.

l

Priprava na učenje

Vključuje ciljno učenje, premagovanje odpora do učenja, učni slog, oblike učenja, utrjevanje znanja in tehnike pomnjenja, pa tudi časovni okvir, zmožnost iskanja virov in samoocenjevanja znanja.

j

Izvajanje učenja

Povezano je z uporabo različnih orodij, tehnikami učenja, učenjem iz izkušenj oziroma v skupini, kritičnim mišljenjem, analizo, sklepanjme, reševanjem problemov, uporabo znanja in različnih virov, vztrajnostjo pri učenju, samodisciplino, postopnostjo in odgovornostjo, motivacijo, pripravo povzetkov učenja.

m

Spremljanje učenja

Povezano je z refleksijo in samoocenjevanjem učenja, zmožnostjo odpravljanja ovir pri učenju in nagrajevanjem po učenju. Posameznik dojema učenje kot sposobnost, zna ga ovrednotiti in tudi poiskati načine in priložnosti za njegovo utrjevanje.

Izobraževalni film

S pomočjo Simonove osebne zgodbe uporabnik video učnega gradiva spontano sledi temeljni zmožnosti učenje učenja od trenutka, ko je Simon še poln predsodkov o tem, da bi spet postal učenec, do doživetij olajšanja, ko se najde v vlogi odraslega učenca v primerni skupini drugih odraslih, ter sklepnega dela, ko Simon gledalcu zaupa nekaj svojih najbolj smelih želja za prihodnost.

Film traja 37 minut, posebej si lahko ogledate samo posamezne krajše dele (Izobraževalni del, Ponovimo).

Knjižica z opisniki

Vsi se zavedamo nujnosti biti odprt za novosti, za učenje, v knjižici pa so na enem mestu zbrani temelji, nameni in cilji tega vsakodnevnega početja skupaj z napotki za lažje soočanje z učenjem učenja.

Učenje ni predvsem branje knjig, ampak tudi na primer pridobivanje znanja s področja novih tehnologij s preskušanjem ali kuhanje nove jedi. Pomemben je tudi razmislek o tem, ali se kot odrasli raje učimo vizualno (beremo besedila), slušno
(poslušamo predavanja) ali interaktivno (prepoznavanje začimb z vidom, tipom in vohom). Pogosto se dogaja, da pred pridobivanjem novega znanja zaznamo težavo. Da jo zaznamo in ustrezno odpravimo z namenom, da bo naše pridobivanje znanja učinkovitejše, ni nič drugega kot obvladovanje temeljne zmožnosti učenje učenja.

Kako dobro razvita pa je tvoja temeljna zmožnost učenje učenja?

Izboljšaj svojo temeljno spretnost

Temeljno zmožnost učenje učenja lahko posebej razvijate v naslednjih programih za odrasle:

Programi

  • Digitalna pismenost za odrasle
  • UŽU – Most do izobrazbe
  • UŽU – Moj korak
  • UŽU – Delovno mesto
  • UŽU – Beremo in pišemo skupaj
  • UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem

Več informacij

Več informacij o posameznih programih dobite pri vam najbližji organizaciji za izobraževanje odraslih, ki je vključena v javno mrežo za informiranje in svetovanje.

Seznam najdete na spletni strani ISIO.

Kaj so povedali

´Učenje učenja je sprejemanje obstoječega, ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, popravljanje, izboljševanje, prenašanje naprej … Izobraževanje in usposabljanje morata nadaljevati svojo pot v smeri zahtev po vseživljenjskem učenju. In ravno zaradi tega je treba nameniti pozornost predvsem učenju učenja kot temeljni zmožnosti, ki je bistvena podlaga za razvoj vseh drugih. Učenje učenja je orodje ali način obvladovanja (nadvladovanja) sveta okoli sebe. In v učenje te ne more nihče prisiliti, razen življenje samo.˝

Darja Kušar

učiteljica