TEMELJNA ZMOŽNOST

Kulturna zavest in izražanje

Temeljna zmožnost kulturna zavest in izražanje je pomembna za opolnomočenje posameznika, saj poudarja znanje, spretnosti in odnose, ki jih potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj. Posebno mesto zavzema pri razvoju kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti, izražanja lastnih zamisli, odgovornosti, občutku pripadnosti in vloge v družbi, medkulturnih spretnosti ter posameznikove identitete.

Zakaj?

Temeljna zmožnost »kulturna zavest in izražanje« obsega zavedanje in izražanje lastne identitete in načina življenja, spoznanje o pomembnosti ohranjanja lastne in tuje kulturne dediščine ter kulturno ustvarjalnost. Pomeni tudi spoštovanje pomena posameznikovega kreativnega izražanja nasploh.

Posameznik z razvito kulturno zavestjo in izražanjem je sposoben sprejemati in uživati kulturne dobrine in zaradi njih izboljševati kakovost svojega življenja in življenja drugih.

 

Zavedanje in izražanje lastne kulturne identitete

Poznavanje lastne kulture, kulturnih vrednot in znanja, preteklosti, praznikov

Prenos kulturne dediščine iz roda v rod

Poznavanje ustvarjalnosti prednikov, razumevanje vrednosti ohranjanja in varovanja naravne in  kulturne dediščine, spoštljiv odnos do kulturnih spomenikov, čustveni spomin

Spoznavanje in spoštovanje kulturnih vrednot drugih

Poznavanje različnih kultur, spoštovanje vrednot drugih, medgeneracijska in medkulturna komunikacija

Ustvarjalnost

Razvijanje ustvarjalnosti in umetniškega izražanja, kulturna ustvarjalnost, poznavanje različnih umetniških zvrsti

Zanimanje za kulturno dogajanje

Zanimanje za ustvarjalnost drugih in odprtost za nove izkušnje, iskanje informacij in zanimanje za kulturne dogodke

Izobraževalni film

Mira iz Starega trga ob Kolpi nas popelje skozi svojo življenjsko pot, ki jo je pomembno zaznamovalo kulturno udejstvovanje. Iz osebne izkušnje izvemo, da ima kulturno izražanje nenadomestljivo mesto v človekovem življenju, da združuje in omogoča višjo kakovost življenja tudi v bolj odmaknjenih krajih.

Kratko video učno gradivo skozi osebno zgodbo opisuje temeljno zmožnost kulturna zavest in izražanje. Izobraževalni film pomaga razumeti, kako pomembna je ta temeljna zmožnost. Tako starodobna kot najsodobnejša kultura omogočata, da sebe najdemo v umetninah ali se skozi njih izrazimo in pustimo svoj odtis v prostoru in času.

Film v celoti traja 30 minut. 

Knjižica z opisniki

Kulturno ozaveščen posameznik pozna ožje in širše kulturno in jezikovno okolje, kulturno dediščino in kulturne proizvode ter razume njihov medsebojni vpliv. Zaveda se, da je v svetu kulturne raznolikosti pomembno razumevanje razvoja lastne identitete, in tega, kako lahko umetnost in druge kulturne oblike izražajo pogled na svet in ga oblikujejo.

Posameznik, ki ima razvito to kompetenco, zna razložiti različne zamisli v pisnih, tiskanih in digitalnih besedilih, gledališču, filmu, plesu, igrah, umetnosti in oblikovanju, glasbi, običajih, arhitekturi ter drugih (hibridnih) oblikah. 

Posameznik z razvito kompetenco kulturna zavest in izražanje ima spretnosti, s katerimi lahko izraža in razlaga figurativne in abstraktne zamisli, izkušnje in čustva z empatijo, sposoben je sodelovanja v ustvarjalnem procesu. Znal pa bo prepoznati in izkoristiti priložnosti za osebnostno, družbeno in poslovno vrednost umetnosti oziroma umetnin.

Kako dobro razvita pa je tvoja kulturna zavest in zražanje?

Izboljšaj svojo temeljno spretnost

Temeljno zmožnost kulturna zavest in izražanje lahko posebej razvijate v naslednjih programih za odrasle:

Programi

  • UŽU – Moj korak
  • UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem

Več informacij

Več informacij o posameznih programih dobite pri vam najbližji organizaciji za izobraževanje odraslih, ki je vključena v javno mrežo za informiranje in svetovanje.

Seznam najdete na spletni strani ISIO.

Kaj so povedali

»Za udeležence iz ranljivih skupin je najpomembnejše, da so sprejeti, da bi lahko bili samostojni, imeli lastno življenje in samostojno odločali o svojem življenju. Ne želijo, da bi bile njihove omejitve poudarjene in da bi zaradi tega izstopali. Družba jim prevečkrat postavlja meje, jihnomejuje pri izbiri možnosti. Vključenost v posamezno društvo jim omogoča določeno sprejetost, ker se družijo s sebi enakimi.«

Ludvika Gjerek

učiteljica

»Prav je, da se ljudje zamislimo nad lastno kulturno zavestjo in izražanjem. Če bi vsi razumeli različnost, bi bolj svobodno in sproščeno izražali svoja mnenja, saj bi vedeli, da drugi razumejo, da imamo pravico do lastnega mnenja, in prav je, da ga tudi izrazimo. Vsakemu je treba dati čas za prilagoditev.«

Romana, 44 let

delavka v proizvodnji

»Skozi kulturo človek zavzame vse tiste temelje, ki jih mora graditi dolgoročno, za nadaljnje delovanje, oziroma se uči, kako biti človek v sebi in okoli sebe.«

Edita Tamše

koordinatorica in izvajalka projektov Socialna aktivacija